Prohlášení o ochrane soukromí

Informační memorandum pro uživatele portálu talentcenter.cz

Obsahem tohoto informačního memoranda jsou základní informace ohledně toho, jak a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, zejména kategorie rozsahu a účelu, pro které jsou zpracovány, o zdrojích, ze kterých jsou Vaše osobní údaje získávány a také o osobách, kterým jsou předávány. Vážíme si a současně si plně uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí našich dodavatelů a smluvních partnerů. Rovněž se snažíme být ve vztahu k Vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom mohli:

 • maximálně zabezpečit Vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která Vaše osobní údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem,
 • zpracovávat přesné aktuální údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování,
 • zpracovávat osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování,
 • v co největší míře zachovat Vaše soukromí, proto vždy řádně a pečlivě posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné a nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod.

Jana Švarná., IČ: 03767361, se sídlem Francouzská 175/14, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká Republika, zapsaná u Úřadu městské části Praha 2, zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

V tomto memorandu se Vám snažíme informace podat co nejpřehledněji, proto jsme zvolili formu otázek a odpovědí, které bychom Vám na ně poskytli. Informace se dozvíte v následujícím pořadí:

 1. Kdo je správcem osobních údajů?
 2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme? 
 3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
 4. Jak byly osobní údaje získány?
 5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
 6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
 7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
 8. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?
 9. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
 10. Co když nastanou nějaké změny ve zpracování?

Toto informační memorandum předkládá základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Jana Švarná., IČ: 03767361, se sídlem Francouzská 175/14, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká Republika

V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv níže nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese jana.svarna@talentcenter.cz


2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Správce zpracovává osobní údaje k:

a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

b) marketingovým účelům, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

c) ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je např. z administrativních nebo jiných důvodů souvisejících s naším obchodním vztahem.

Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje v souvislosti s administrativním řízením smluvních vztahů, prověření klienta a řízení rizik, kontrolou, zda smluvní partner není nespolehlivým plátcem DPH, pojištěním pohledávek, hodnocením dodavatelů, prováděním platebních operací. Tyto osobní údaje uchováváme po dobu nejdéle 10 let.

Poskytování osobních údajů Správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám Správce v důsledku toho odmítl poskytnout svou službu na základě smlouvy.

3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, přímý marketing, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány.

4. Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje správce získal přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříku a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí. Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam Vy
sám/sama umístil/a.

5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává Správce následující kategorie osobních údajů:

a) základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo a identifikační číslo;

b) kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;

c) informace o využívání produktů a služeb správce – jedná se o údaje o tom, jaké produkty jste u správce sjednané měli a jaké využíváte nyní, včetně nastavení produktů apod.;

d) informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;

e) fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;

f) geolokalizační informace – informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte

6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a v neposlední řadě plní i povinnost Zákona č. 499/2004 Sb. Zákona o archivnictví.

7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Pro plnění našich zákonných povinností jsme v některých případech povinni poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli Správců osobních údajů. Jedná se zejména o případy poskytování osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení.

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: provozovatel webových stránek, externí účetnická firma. Se všemi zpracovateli jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zaručena v maximální možné míře.

V rámci testů, jsou data zpracovávána ve společnosti Barret Values Center, která je v souladu s Privacy Police http://www.valuescentre.com/privacy-policy, stejně tak i ostatní společnosti, jako jsou Gallup, Inc. https://www.gallupstrengthscenter.com/home/cs-cz/privacy a Engage Hill https://www.engagehill.com/docs/gdpr. Automatizované zpracování osobních údajů Správce Jana Švarná nepoužívá, byť jsou testy zpracovány za použití výpočetní techniky, vyhodnoceny jsou však lidským zásahem. Veškeré testy jsou zaznamenávány pod šifrovými kódy, aby výše uvedená společnost předešla identifikaci.

Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto informačním memorandu.

8. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem. 

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od jejich získání.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

9. Jaká jsou Vaše práva, jakožto subjektů údajů, v souvislosti se zpracováním?

Máte právo kdykoli žádat o informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte však i další práva. Pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění.

Máte právo na výmaz svých osobních údajů, avšak je to možné pouze za určitých podmínek, např. pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel nebo pokud odvoláte svůj souhlas a neexistuje již žádný další právní důvod pro zpracování.

V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit, a to pro každý jednotlivý účel. Souhlas můžete odvolat emailem na jana.svarna@talentcenter.cz

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování, nebo na základě oprávněného zájmu společnosti Jana Švarná, máte rovněž právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku.

Veškerá tato Vaše práva můžete uplatnit zasláním žádosti na e-mailovou adresu (jana.svarna@talentcenter.cz).

Využívání cookies

Stránky talentcenter.cz využívají cookies. Soubory cookies jsou malé čistě textové soubory, které ukládají informace v prohlížeči vašeho počítače. Běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies využíváme ke zvýšení uživatelského komfortu a pro zajištění funkčnosti portálu. Se zásadami používání souborů cookies na stránkách www.talentcenter.cz se můžete seznámit na speciální stránce zde: „Zásady používání cookies

10. Co když nastanou nějaké změny ve zpracování?

Informace obsažené v tomto dokumentu můžeme upravovat dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě Vás, jakožto subjekty údajů, včas o takové změně vyrozumíme. Doporučujeme však pravidelně sledovat aktuální znění tohoto oznámení i na našich internetových stránkách jana.svarna@talentcenter.cz

Informace aktualizovány 15. 5. 2018

Start typing and press Enter to search