Obchodní zásady

Fyzické osobě podnikající, Janě Švarné, udělujete dobrovolně souhlas ke zpracování vašich osobních údajů a k šíření obchodních sdělení v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Udělení vašeho souhlasu je dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat.

Udělením svého souhlasu zároveň potvrzujete, že jste byl(a) obeznámen(a) se svým právem na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných fyzickou osobou podnikající – Jana Švarná.

Máte právo požadovat po správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že byste zjistili nebo se domnívali, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

I. Pro potřeby těchto Obchodních Zásad se rozumí:

Provozovatelem Jana Švarná., IČ: 03767361, se sídlem Francouzská 175/14, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká Republika, e-mail: jana.svarna@talentcenter.cz

Osobními údaji rozumíme: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

1.  Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se
zpracováním jeho Osobních údajů.

2. Provozovatel je konzultantem a za tímto účelem provozuje informační web www.talentcenter.cz, jehož součástí jsou i ostatní záložky s formuláři. 

3. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; 
 • za účelem/účely uvedenými níže v bodě 9. 

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb;
 • splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační); 
 • marketingové a obchodní nabídky služeb Správce;
 • vedení evidence účastníků;
 • zpracovávání testů – nejedná se o automatizované zpracování osobních údajů
 • ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

4. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem.

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
 • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, případně v souladu s dalšími právními předpisy

 

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování 

1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný registrační formulář z informačního webu www.talentcenter.cz (dále jen „Účastník“), se vztahuje Obecné Nařízení o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

2. Účastník bere na vědomí, že v případě zaškrnutí check-box /není povinné/ a odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

3. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

5. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají.

6. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

7. Osobní údaje – telefonní číslo a e-mail – budou zpracovávány pro účely marketingových a obchodních sdělení po dobu evidence Účastníka dle článku II. odst. 5 a dále po dobu 12 měsíců po jejím skončení, pokud nebude souhlas kdykoliv Účastníkem odvolán.

8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.

9. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

10. Fyzická osoba podnikající – Zpracovatel Jana Švarná – poskytuje Uživateli datový prostor pro účely zpracování dat v podobě testů provozovaných v rámci systému Nayov systemu Balance management, které pak Správce uchovává pod šifrovanými kódy jak na serverech v EU – Francie, tak i společnost Enagage Hill s.r.o., od které máme zakoupenou oficiální licenci. Součástí dat Uživatele mohou být též osobní údaje fyzických osob /věk, pohlaví/.

11. Emailové adresy účastníků jsou vedeny v evidenci Správce Jana Švarná za účelem komunikace a vyhodnocení, po dobu 12 měsíců.

12. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

13. Osobní údaje Účastníků nebudou předávány žádným třetím osobám.

14. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

 

III. Práva Účastníka související se zpracováváním

1. Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat na adrese jana.svarna@talentcenter.cz. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti, či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
2. Účastník má dále právo:

 • požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
 • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 • na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
 • na omezení zpracování Osobních údajů;
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

4. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

5. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.

7. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

8. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

9. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je
informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.“

 

IV. Způsoby zabezpečení dat

Za účelem zabezpečení dat Uživatele proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění využíváme přiměřená a vhodná technická a organizační opatření. Technická opatření spočívají v
aplikaci technologií, která brání neoprávněnému přístupu třetích osob k datům Uživatele. Za účelem maximální ochrany užíváme šifrování dat Uživatele i koncových uživatelů, a to zejména hesel pro přihlášení do systému Nayov systemu Balance management, komunikaci v něm a veškerých dat uložených na serverech, které jsou umístěny v EU. Dbáme na to, aby v případě umístění serverů v datovém centru provozovaném třetí osobou byla obdobná technická a organizační, ISMS opatření zavedena i u této třetí osoby.

Veškerá data jsou umístěna pouze na serverech umístěných v Evropské unii nebo v zemích, zajišťující ochranu osobních údajů způsobem rovnocenným s ochranou zajišťovanou právními předpisy České republiky.

Domníváte-li se, že Vaše práva jsou porušována, jste oprávněni zaslat svou stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách www.uoou.cz.

Start typing and press Enter to search